۱۳۸۷ آذر ۸, جمعه

۱۳۸۷ آذر ۱, جمعه

مقصد های دیر

stockton_street-bus_stop_800

پاهای رفتن

در ایستگاه انتظار

خشک می شوند

نکند ارائه ی بلیط نشانه ی شخصیت است هنوز

گزاره های غلط انداز به خوردمان ندهید

مقصد های دیر همیشه دور بوده است .