۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

مرگ

برای شاملو

آسمان که هزار رنگ عوض کرده

و زمین

زمین مبهوت

مبهوت و مات

چرخان

چرخان و یاس خورده

مایوس و تاب از کف داده

و زمان

که تنها گذشت

و تنها گذشت و بازنگشت .

بر پیشانی کوتاه روزگار

با نقره داغ و

                   ننگ و 

                                دشنه‌ی عتیق

خطی به رد خون :

که آن که رفت

                رفت و

                        دیگر بازنگشت .

۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

دهان معجزه

شاید  با تبسمی

لکنت به عشق زبان باز کند و

به بوسه‌ای

زمان را باد با خود ببرد

و ما در انتهای جاده محو خواهیم شد .