۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

شام سالم برای خانواده‌ای کوچک

ماهی را از آب گرفته بودند
مرده بود
ماهی ، در سینک پر از آب
مرده بود
فلس‌های خاکستری
دیر پاک می‌شوند
شش‌های کبود
بی آب شش‌های کبود
ماهی تکه تکه
در سینک پر از آب
مرده بود .