۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

رسوب

چراغ‌ها را خاموش کنید

پنجره‌ها را ببندید

پرده‌ها را بکشید

از هر روزنه‌ی روشنی

اندوه رسوخ می‌کند